WYDZIAŁ TECHNICZNY

stanowi ważne ogniwo w strukturze Kancelarii Sejmu. Spoczywa na nim obowiązek utrzy- mywania w należytym stanie technicznym wszystkich budynków, pomieszczeń oraz insta- lacji i urządzeń wchodzących w ich skład. Podstawowym zakresem działania Wydziału jest bieżąca konserwacja obiektów sejmo- wych, w ramach której wykonywane jest malowanie pomieszczeń biurowych, gabi- netów i sal komisyjnych, renowacja stolarki drzwiowej, naprawa okuć, wymiana wykładzin podłogowych, konserwacja armatury i urządzeń sanitarnych itp. Bardzo ważnym elementem działań jest konserwacja i dbałość o stan techniczny węzłów cieplnych, dostarczających ciepło dla potrzeb ogrzewania i klimatyzacji, a także central klimatyzacyj- nych, zapewniających odpowiednie warunki pracy posłom. W ramach prowadzonych przez nas remontów bieżących, dokonuje się corocznie wymiany wielu zniszczonych w czasie eksploatacji elementów, zapobiegając tym samym degradacji obiektów.
 
Gabinet Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski. Gabinet Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski.

Gabinet Premiera na terenie Sejmu RP. Widok po remoncie.

Gabinet Prezydenta RP w Sejmie RP. Stan po remoncie.