Kancelaria Sejmu jako jednostka budżetowa, podobnie jak inni uczestnicy współczesnej gospodarki rynkowej zobowiązana jest do prowadzenia właściwej gospodarki składnikami majątkowymi.
Zgodne z zasadami funkcjonowanie środków trwałych i ich ochrona służą działalności Kancelarii Sejmu, która w imieniu Skarbu Państwa wykonuje uprawnienia właścicielskie. Niezbędne jest, więc gospodarowanie majątkiem publicznym w sposób odpowiedzialny, zgodny z prawem, zabezpieczający mienie państwa jako właściciela i użytkownika. W Kancelarii Sejmu obok najistotniejszej działalności, służenia Sejmowi
i jego organom, z uwagi na ścisłe związanie z ustawą budżetową, przyjęto zasady postępowania w przedmiocie rzeczowych aktywów trwałych w celu właściwego nimi gospodarowania i ich ochroną, jako że problematyka środków trwałych jest bardzo złożona.
W Biurze Gospodarczo - Technicznym jako podstawowym źródle oceny i analizy gospodarowania ponad pięćdziesięcioma siedmioma tysiącami składników majątkowych, a szczególnie wielkości i racjonalności ich wykorzystania, w ramach Wydziału Planowania i Rozliczeń, funkcjonuje Zespół ds. Ewidencji Środków Trwałych. Ewidencja składników majątkowych prowadzona jest przy zastosowaniu nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego SAP ERP.
Dla zapewnienia kolejnej i bieżącej numeracji środków trwałych prowadzona jest ewidencja unikatowych numerów inwentarzowych, którymi oznaczane są składniki majątkowe. W komputerowych księgach inwentarzowych każdy składnik majątkowy od momentu przyjęcia aż do wycofania z użytkowania, przypisany jest do miejsca używania, a każda zmiana ma odzwierciedlenie w rejestrze komputerowym. W księdze inwentarzowej możemy na przykład odnaleźć dane o nazwie, numerze seryjnym i inwentarzowym, dacie aktywacji, kolejnych użytkownikach i inwentaryzacjach, dostawcy, wartości składnika majątkowego.
Wśród wielu obowiązków Zespołu należy wymienić weryfikowanie zgłoszeń składników rzeczowego majątku ruchomego, które mogą być zakwalifikowane jako zbędne lub zużyte do Komisji ds. zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przeprowadzania likwidacji. Do zadań Zespołu należy również składanie wyjaśnianie do różnic inwentaryzacyjnych.
Z uwagi na odgrywanie ważnej roli środków trwałych w bilansie, zasadnicze znaczenie ma sporządzanie niezbędnych raportów do sprawozdań związanych z funkcjonowaniem środków trwałych.
Chcąc przybliżyć najbardziej istotne zagadnienia dotyczące problematyki gospodarowania składnikami majątkowymi, w skrócie omówione zostały jedynie niektóre obowiązki Zespołu ds. Ewidencji Środków Trwałych funkcjonującego w jednostce organizacyjnej sektora finansów publicznych, jaką jest Kancelaria Sejmu.