Kancelaria Sejmu kojarzy się zapewne większości przebywających w niej osób z polityką i sprawami najistotniejszymi dla naszego kraju. Wizyty głów obcych państw, posiedzenia Sejmu oraz codzienna praca klubów i kół poselskich nie mogłyby się jednak odbywać bez udziału stojących w cieniu praco- wników administracji, patrzących czujnym okiem na gospodarowanie całym majątkiem urzędu i gotowych pomóc każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.
Taki właśnie cel wyznaczył sobie WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY. Swoje zadania regulaminowe Wydział realizuje zarówno w oparciu o siły własne jak i usługi firm zewnętrznych.

Zakres codziennych działań Wydziału to:
1) administrowanie budynkami, będącymi w     zarządzie Kancelarii Sejmu, a w szczegól-     ności:
    - przydzielanie pomieszczeń biurom, czyli       statutowym jednostkom Kancelarii Sejmu       oraz klubom i kołom parlamentarnym,
 
Wejście główne do budynku Sejmu RP. Sala Kolumnowa im. Kazimierza Pużaka w budynku "CD". Największa (300 osób), reprezentacyjna sala w budynkach sejmowych.

Sala im. Knstytucji 3-go Maja w budynku "CD" (180 osób).

Sala im. Macieja Rataja w budynku "CD" (70 osób).